موضوع تاريخ  سخنران     
    1399/12/14      
    1399/11/2      
    1399/9/20      
  Case based Panel Discussion on Primary PCI 1399/8/1     مشاهده پوستر
  PCI on SVG 1399/6/13 دكتر محمدجواد عالم زاده لينك دانلود وبينار مشاهده پوستر
  Guidewire Selection in CTO Angioplasty 1399/4/26 دكتر جلال نوروزي    مشاهده پوستر